Afdrukken

18 mei: Algemene ledenvergadering

AlgemeneLedenvergadering

De algemene ledenvergadering is gepland voor woensdag 18 mei 2016.
Bij deze zijn alle leden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Hierbij nodigt het bestuur van Sportvereniging Borne '28 alle leden uit tot het bijwonen van onze algemene (voorjaars)vergadering op

woensdag 18 mei 2016 om 20.00 uur

in sportcentrum "de Wiekslag", Deldensestraat 82 te Borne.


AGENDA:

 1. Opening
 2. Vaststelling definitieve agenda
 3. Notulen vorige vergadering*)
 4. Bespreking financieel jaarverslag 2015**)
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Dechargeverlening leden algemeen bestuur
 8. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar is Niek Schopman. Als uitbreiding van het bestuur stelt het bestuur voor Marcel van den Bos als kandidaat communicatie aan te stellen.
  Eventuele kandidaten kunnen tot 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de secretaresse worden aangemeld.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

*) de notulen van de vorige vergadering  hangt op het publicatiebord in de Wiekslag.
**) het financieel jaarverslag ligt ter inzage bij onze penningmeester.

In de hoop u allen te mogen begroeten.

Bestuur Sportvereniging Borne '28

 

NOTULEN LEDENVERGADERING 16 DECEMBER 2015 
Datum: 16-12-2015

Met kennisgeving afwezig: Arjan Lenferink, Debby v.d. Logt, Miranda Tijhuis, Alexander Jonkhart, Ron Misset

Er waren leden aanwezig

1. Opening
Franklin opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Vaststelling definitieve agenda
Er zijn geen wijzigingen in de agenda.

3. Notulen vorige vergadering
Willy vraagt of er nog actie is ondernomen om bestuursleden erbij te krijgen. Hier zijn we mee bezig.
Jan V. mist het conclaaf met de Stichting om de winst naar de Stichting te doen. De huur zou weer verhoogd kunnen worden als men positief draait.

4. Begroting 2016 en contributie-aanpassing
Eduard merkt op dat hij de tijd heeft om een goede begroting op te stellen en heeft zich verdiept in Digimembers om inzicht te krijgen wat er aan geldstromen binnen Borne’28 binnen komen. Er moet eerst een structuur komen voordat er een beslissing genomen kan worden.
Eerst laat Eduard de begroting van 2015 zien en deze ziet er goed uit. Lopen gelijk met de begroting.
Gé vraagt wat de opbrengst van de Grote Club Actie dit jaar is. Deze is nog niet definitief bekend omdat nog niet iedereen het geld heeft ingeleverd. Ook zijn er een aantal loten teruggekomen.
Willy merkt op dat de huur aan de Wiekslag wel hoger mag zijn.
Jan V. vraagt of we nog jeugdsportsubsidie krijgen. Dit is niet het geval in 2015 is deze vervallen, en is vervangen door sportimpuls. Eduard probeert nog de jeugd sportsubsidie van 2014 welke is meegenomen in de begroting van 2015 binnen te krijgen.
In 2015 stopt de Gemeente hiermee. Eduard probeert nog wel van 2015 het geld binnen te krijgen.

Na de begroting laat Eduard het leden verloop zien en wat dit voor consequenties heeft voor de inkomsten. Het ledenverloop gaat steeds meer naar beneden. We moeten proberen dit stop te zetten. Franklin merkt hierbij op dat we veel leden hebben verloren bij Just Dance. Linda Rutgers is als leiding erbij gekomen voor Just Dance en heeft een nieuwe groep opgestart waardoor er een paar leden erbij zijn gekomen. Ook de groep van Jentje Dogger is in haar geheel gestopt.

Bert Heus vraagt waarom we geen les gaan geven in Delden. De reden is dat er geen leiding is die daar les kan geven. Franklin vraagt wie hem kan helpen om te gaan onderzoeken wat de kosten en mogelijkheden zijn in Delden om les te geven. Uiteindelijk geeft Marcel v.d. Mos zich op om Franklin te ondersteunen.
Manon Geukers stelt voor om een gyminstuif te houden in Delden. Anita deelt mee dat er komende zaterdag een gyminstuif in de sporthal is.
Gé vraagt hoeveel leden moet je hebben om en les te kunnen draaien. Dit moet 15 tot 20 leden zijn.

Voorstel inkomsten 2016:
Eduard geeft aan dat de selectieleiding 46 weken mag declareren. Dit wordt nu ook gedaan.
Hij stelt voor dat een aantal meisjes van de speeltuingroep meer contributie zouden moeten betalen. Deze meisjes zijn rechtstreeks naar de speeltuingroep gegaan en betalen gaan normale contributie.
Er volgt een discussie over hoe je dit dan zou moeten doen en afgesproken wordt dat er in klein comité gekeken wordt wat de juiste formule moet zijn. Dit zijn Jan S. Gé Meijer, Eduard en het bestuur.
Niek stelt voor om de wedstrijdkosten door de leden te laten betalen. Hierover wordt afgesproken dat de eerste wedstrijd door de leden betaald moeten worden.
Maryta geeft aan dat er bij de springgroepen per onderdeel betaald moet worden en zij stelt voor om voor deze groep de helft van de wedstrijdkosten te laten betalen.
Het bestuur zal dit voorstel nader bekijken en een beslissing hierover nemen.
Op de vraag om de contributie indexmatig (2%) te verhogen gaat de vergadering mee akkoord.
De inzet voor 2016 moet zijn dat we 30 leden erbij gaan krijgen.

Bondscontributie
Jan S. merkt op dat de bondscontributie fors verhoogd gaat worden en dat we dit ook door de leden moeten laten betalen. Voorstel is om per kwartaal de bondscontributie te gaan innen. Dan gaat het om een klein bedrag.
Gé merkt op dat je het niet kunt maken en de contributie te verhogen en ook nog eens de bondscontributie te laten betalen. Je moet kiezen voor een van de twee.
Gé vat het volgende samen: De begroting van 2016 moet goedgekeurd worden. Deze komt negatief uit en kunnen we hiermee akkoord gaan. Dat kunnen we maar we zullen diverse acties moeten ondernemen om ervoor te zorgen dan de begroting positief uitkomt.
Ook hiermee gaat de vergadering akkoord.

5. Rondvraag
Jan S. geeft aan dat het een rommelige vergadering is geweest maar dat we er uiteindelijk toch uit zijn gekomen.

6. Sluiting
Franklin sluit de vergadering voor hem en nodigt eenieder uit voor een drankje.